Over Samen ouder worden

Home Over Samen ouder worden

Over Samen ouder worden


Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen.

De aanpakken kunnen per context verschillend zijn, maar in alle aanpakken is de inzet van vrijwilligers essentieel. Daarbij worden ook de ouderen zelf uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.

In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Gezamenlijke doelen
1. De wensen en behoeften van ouderen leidend maken en daar als gezamenlijke vrijwilligersorganisaties nog beter op aansluiten;
2. Het werven van vrijwilligers (inclusief ouderen zelf) die zich voor langere tijd willen inzetten;
3. Verbinden van generaties om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Het programma richt zich niet alleen op ouderen, maar vergroot de betrokkenheid van vrijwilligers in de toekomst, door aankomende ouderen en jongeren te betrekken;
4. Het bieden van passende ondersteuning, belangenbehartiging en middelen aan vrijwilligers om zich langere tijd voor ouderen in te kunnen zetten;
5. Betere samenwerking door meer afstemming tussen de diverse betrokken partijen zoals mantelzorgers, zorgverleners, sociale wijkteams, gemeenten en de vrijwilligers(organisaties) om de rol van het vrijwilligerswerk zichtbaarder te maken en de gezamenlijke inzet voor ouderen;
6. Het actief delen van de resultaten en ervaringen met zoveel mogelijk partners in het werkveld om van elkaar te leren en te inspireren voor de toekomst.

Hier werken we aan
Vereniging NOV en de samenwerkende partners willen met dit programma resultaten realiseren op twee niveaus. Op het programmaniveau zijn de activiteiten gericht op overdraagbare vormen van deskundigheidsbevordering en toerusting van zorgvrijwilligers, versterking van de rol van vrijwilligerscoördinatoren, verbeteren van het samenspel tussen vrijwilligers en (zorg- en welzijns)professionals, versterken van lokale vrijwilligersbesturen, het versterken van de lokale positie van zorgvrijwilligers, het werven van 55-plussers en jongeren voor vrijwilligerswerk, en het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. De programmaevaluatie wordt uitgevoerd door de Universiteit van Humanistiek door middel van meervoudige casestudies.

Op het lokale niveau is het doel dat meer 55-plussers en jongeren actief zijn in vrijwilligerswerk, een afname van eenzaamheid onder ouderen, meer ouderen die actief zijn en hun leven als zinvol ervaren, meer inzet van zorgvrijwilligers, betere ondersteuning van vrijwilligers, minder vrijwilligers die druk ervaren, een goede afstemming tussen vrijwilligersorganisaties en zorg en welzijn.

De resultaten van een lokaal traject hangen samen met de invulling van de lokale agenda, die gebaseerd is op een mix van (elementen van) de bouwstenen uit de gezamenlijke agenda. Lokale trajecten zijn gebaseerd op een actieplan waarin is aangegeven welk vraagstuk centraal staat, welke doelstellingen men wil bereiken en wat de beoogde resultaten zijn. De doelstellingen van deze lokale actieplannen dragen bij aan de doelstellingen van de programma’s “Langer Thuis en “Een tegen Eenzaamheid”.

Langer thuis
Samen Ouder Worden is een zelfstandig programma in het kader van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Meer over Langer Thuis vindt u hier